A 2014- 2020-as és területi tervezéssel kapcsolatos jogszabályok és határozatok

Országos szintű tervezés

EU-s rendeletek

Intézmény- és eljárásrendszer

Megyei tervezés

Megyei jogú városi tervezés

 

 

Országos szintű tervezés

 

Törvények

 • 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Az ország kiegyensúlyozott területi fejlődése és a térségei társadalmi-gazdasági, kulturális fejlődésének előmozdítása, valamint az átfogó területfejlesztési politika érvényesítése, az országos és a térségi területfejlesztési és területrendezési feladatok összehangolása érdekében az Országgyűlés – az Európai Unió regionális politikájára figyelemmel, alapelveihez, eszköz- és intézményrendszeréhez való csatlakozás követelményeire is tekintettel – alkotta meg törvényt.

A törvény célja a területfejlesztés és területrendezés alapvető feladatainak, szabályainak megállapítása, intézményrendszerének kialakítása. A törvény hatálya az országos és térségi területfejlesztési és területrendezési feladatok, valamint a térségi területfejlesztési és területrendezési feladatokat ellátó területi önkormányzatok vidékfejlesztési és koordinációs feladatainak ellátására, terjed ki. A törvény hatálya alá tartoznak az e tevékenységben közreműködő, illetőleg általa érintett természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26396.253566

 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139876.243471

 

Rendeletek

 • 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126484.258685

 

Határozatok

 • 1301/2014. (V. 5.) Korm. határozat a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 4. prioritásának módosításáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=169077.263542

 • OFTK – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció

Az Országgyűlés Magyarország Alaptörvényébe foglalt, a fenntartható fejlődés, a jövő nemzedékek lehetőségeinek védelme és a nemzeti erőforrásainkkal való hosszú távú felelős gazdálkodás követelményeinek érvényesítése érdekében hozta meg erről határozatát.

1/2014. (I. 3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=166141.258698

 

 • 2027/2013. (XII. 29.) Korm. határozat a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1–3. prioritásának módosításáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165966.255063

 • 1883/2013. (XI. 28.) Korm. határozat a 2007–2013 programozási időszak Európai Területi Együttműködési Programjainak 2014. január 1. utáni végrehajtási intézményrendszeréről, az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusokkal és a Svájci Hozzájárulással kapcsolatos feladatok ellátásáról, valamint a Budapest Duna Kontakt Pont szervezeti felépítéséről és feladatairól

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165204.252627

 

EU-s rendeletek

 • A BIZOTTSÁG 651/2014/EU RENDELETE (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&qid=1404720149846&from=HU

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1303/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

EU\01_LexUriServ-1303_2013-17Dec_2013_ÁLTALÁNOS_RENDELKEZÉSEK_HU.pdf

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1299/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről

EU\02_LexUriServ-1299_2013-17Dec_2013_ETE_RENDELKEZÉSEK_HU.pdf

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1300/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) a Kohéziós Alapról, és az 1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

EU\03_LexUriServ-1300_2013-17Dec_2013_KA_RENDELKEZÉSEK_HU.pdf

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1301/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

EU\04_LexUriServ-1301_2013-17Dec_2013_ERFA_RENDELKEZÉSEK_HU.pdf

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1302/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról

EU\05_LexUriServ-1302_2013-17Dec_2013_ETT_RENDELKEZÉSEK_HU.pdf

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1304/2013/EU RENDELETE (2013. december 17-én) az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

EU\06_LexUriServ-1304_2013-17Dec_2013_ESZA_RENDELKEZÉSEK_HU.pdf

 

Intézmény- és eljárásrendszer

 

Rendeletek

 • 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egységes működési kézikönyvről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=166024.255429

 • 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=166026.258696

 • 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=166027.255736

 • 1/2013. (XII. 30.) ME rendelet az európai uniós állami támogatásról szóló egyes uniós szabályok változásához kapcsolódóan az Operatív Programok jogcímrendeleteinek módosításáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165975.255961

 

Határozatok

 • 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157559.233811

 • 1545/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat az európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának módjáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162546.246822

 • 1814/2013. (XI. 14.) Korm. határozat a 2014–2020-as európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának szervezeti kereteiről és az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó egyes feladat és hatáskörökről, és az e-közigazgatás fejlesztésének jövőbeni irányairól

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=164790.251913

 • 1217/2013. (IV. 18.) Korm. határozata a 2014–2020 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer koncepcionális kérdéseiről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160024.241473

 • 1085/2014. (II. 28.) Korm. határozat a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatokkal kapcsolatos egyes koncepcionális kérdésekről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167725.260154

 • 1121/2013. (III. 11.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott ex-ante kondicionalitások teljesítésével összefüggő feladatokról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159379.238468

 • 2037/2013. (XII. 30.) Korm. határozat a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról szóló 18/2013. (III. 28.) OGY határozatból eredő kormányzati feladatok meghatározásáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=166029.255637

 

 

Megyei tervezés

Határozatok

 • 1115/2013. (III. 8.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti források területi koordinációjának kereteiről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159330.251767

 • 2018/2013. (XII. 29.) Korm. határozat a gazdaságfejlesztési célokat szolgáló operatív programok esetében az integrált területi beruházás eszköz alkalmazásának módjáról, valamint az eszköz használatához szükséges feltételekről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165957.255217

 • 1058/2014. (II. 11.) Korm. határozat a „Társadalmi és gazdasági felzárkózás által vezérelt térségi integrált program” megtervezéséhez kapcsolódó feladatokról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167047.258887

 • 1323/2013. (VI. 12.) Korm. határozat a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) és a Közép-magyarországi régió területén végrehajtandó fejlesztések forrásai felhasználásának tervezéséről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161094.251621

 

Megyei jogú városi tervezés

Határozatok

 • 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=169074.263537

 • 1115/2013. (III. 8.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti források területi koordinációjának kereteiről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159330.251767

 • 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155639.255372

 • 1181/2013. (IV. 5.) Korm. határozat a várostérségi integrált programok tervezési térségeinek lehatárolásával kapcsolatos irányelvekről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159842.239641

 • 1058/2014. (II. 11.) Korm. határozat a „Társadalmi és gazdasági felzárkózás által vezérelt térségi integrált program” megtervezéséhez kapcsolódó feladatokról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167047.258887